نماهاي ساختماني يكي از بزرگترين و اصلي ترين عناصر يك ساختمان به لحاظ زيبايي و عملكرد فني ميباشند. از منظر كاربردي، وظيفه فيلتر كردن نور، صدا، گرما و سرما، جهت تامين شرايط محيطي مناسب در درون ساختمان را بر عهده دارد كه اين امر لازمه امكان پذيري راحت فعاليتهاي مختلف در درون ساختمان ميباشد. از ديدگاه زيبايي شناسي نيز پوسته يك ساختمان ميتواند معرف ارزش؛ كارايي و بيان هويت معمارانه آن باشد.

 

touran

نمايندگي شركت سالاماندر

touran

نمياندگي آلوميل

touran

نمايندگي آكوترم